مقیاس مقابله ای نوجوانان ACS (فرایدنبرگ و لوییس ۱۹۹۳)

سازنده ابزار:   فرایدنبرگ و لوییس 1993

تعداد گویه/سوال:    79

مولفه/زیر مقیاس:    18 زیر مقیاس : حمایت اجتماعی؛ حل مشکل؛ تلاش؛ نگرانی؛ دوستان؛ تعلق؛ تفکر آرزومندانه؛ کنار نیامدن؛ کاهش تنش؛ اقدام اجتماعی؛ نادیده گرفتن؛ سرزنش خود؛ خودداری؛ معنویت؛ تمرکز مثبت؛ کمک حرفه ای؛ آرام سازی؛ تفریحات فیزیکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    غضنفری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.