پرسشنامه و شاخص تمایل جنسی HISD (آپت و هالبرت، ۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   آپت و هالبرت، 1992

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ثنایی و همکاران؛ یوسفی و همکاران؛ - Apt & Hurlbert

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.