پرسشنامه بهزیستی اجتماعی (کیز، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   کیز 1998

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    صفاری نیا و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.