فرم مصاحبه تشخیصی اختلال استرس پس از سانحه PTSD بر اساس معیارهای DSM-IV-TR

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: رویداد فشار زا؛ تجربه مجدد رویداد؛ اجتناب از محرکهای مرتبط با رویداد فشار زا؛ افزایش برانگیختگی

مقیاس/طیف:    باز پاسخ

نمره گذاری:    با توجه به تشخیص مصاحبه کننده

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوایی فرم مشابه 17 سوالی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون فرم مشابه 17 سوالی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    21 صفحه

منبع:    محمدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.