پرسشنامه پیوند با مدرسه SBQ (رضایی شریف، حجازی، قاضی مرادی و اژه ای، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   رضایی شریف، حجازی، قاضی مرادی و اژه ای 1393

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: دلبستگي به معلم، دلبستگي به مدرسه، دلبستگي به کارکنان، مشارکت در مدرسه، باور به مدرسه و تعهد به مدرسه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    رضایی شریف، حجازی، قاضی مرادی و اژه ای

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.