پرسشنامه اعتماد آفرینی مدیران (اسماعیلی طرزی و همکاران، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   اسماعیلی طرزی و همکاران، 1391

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: اعتماد راسخ؛ اعتماد مبتنی برصداقت؛ اعتماد فراگیر؛ اعتماد پایدار؛ اعتماد متقابل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    اسماعیلی طرزی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.