پرسشنامه انسجام درونی (ارقبائی ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   ارقبائی 1392

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: قابل درک بودن ؛ قابل مدیریت بودن ؛ معنی دار بودن

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک 4 سوال هر بعد را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ارقبایی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.