پرسشنامه احساس پیوستگی یا حس انسجام آنتونووسکی SOC- 13

سازنده ابزار:   آنتونووسکی

تعداد گویه/سوال:    13 استخراج شده از فرم 29 سوالی

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: قابل درک بودن = Co؛ قابل مدیریت بودن = Ma ؛ معنی دار بودن = Me

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش دارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    علي پور و شريف

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.