پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی (اسپریتزر و میشرا، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   اسپريتزر و میشرا (1998)

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: احساس معني دار بودن؛ احساس شايستگي؛ احساس خود تعييني؛ احساس موثر بودن؛ احساس مشارکت با دیگران

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حیدری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.