پرسشنامه عملکرد شغلی و فراشغلی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   قربانی و همکارانش (1389) براساس نظریه عملکرد شغلی فیشر (2003) و نظریه عملکرد فراشغلی پادوسکف (2000)

تعداد گویه/سوال:    7

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: عملکرد شغلی و عملکرد فراشغلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    قربانی و همکاران، 1389

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.