پرسشنامه تاب آوری سازمانی (براساس مدل مک مانوس)

سازنده ابزار:   ترجمه شده توسط آقای دکتر عسگری

تعداد گویه/سوال:    67

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه اصلی و 21 فرعی: 1- موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی: نقش و مسولیت ها، درک و تحلیل مخاطرات و پیامدهای آنها، میزان ارتباطات و تماس ها، آگاهی و موقعیت شناسی بیمه ای و ...؛ 2- آسیب پذیری های کلیدی: راهبردهای برنامه ریزی، شرکت در تمرین ها و مانورها، توان ها و ظرفیت های داخلی سازمان، توان ها و ظرفیت های خارجی سازمان و ...؛ 3- ظرفیت تطابق پذیری: ذهنیت سیلویی، ارتباطات و روابط، نگرش راهبردی و آینده نگری، اطلاعات و آگاهی و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    عسگری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.