پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی انکس و همکاران ۲۰۰۰ (MTEBI)

سازنده ابزار:   انکس و همکاران 2000

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: کارآمدی شخصی در تدریس ریاضی (PMTE)؛ انتظار از نتایج تدریس (MTOE)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد اما در مقاله فرمانی و خامسان هنجاریابی آن موجود است

روایی:    محتوايي دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فرمانی و خامسان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.