پرسشنامه و شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) تیلور و کوکس (۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   تيلور و كوكس (1998)

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    4 خرده مقیاس: «ترس از نشانه هاي قلبي- عروقي و معده اي- روده اي»، « ترس از نشانه هاي تنفسي»، « ترس از واكنش هاي اضطرابي قابل مشاهده در جمع»، «ترس از کنترل شناختی»

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فرجی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.