پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی (مدل سروکوال SERVQUAL) شاهوردیانی (۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   شاهوردیانی (1389) براساس پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال پاراسورامان و زیتامل و مدل کیفیت خدمات وئوس و صفائیان (1388)

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: محسوس ؛ قابل اعتماد بودن؛ پاسخگوئی؛ اطمینان خاطر؛ همدلی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شاهوردیانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.