پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل سروکوال SERVQUAL توفیقی و همکاران ۲۰۱۱

سازنده ابزار:   توفیقی و همکاران 2011

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 بعد: تضمین؛ پاسخ گویی؛ هم دلی؛ اطمینان؛ ملموسات

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    یارمحمدیان، نظری، بهمن زیاری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.