پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (SLSI) (گادزلا، ۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   گادزلا، 1991

تعداد گویه/سوال:    51

مولفه/زیر مقیاس:    5 نوع (طبقه) عامل استرس زا (ناکامي ها، تعارضات، فشارها، تغييرات و استرس خود تحميلي) و 4 نوع (بخش) واکنش نسبت به عوامل استرس زا (جسماني، هيجاني، رفتاري و ارزيابي شناختي)

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و عاملی و همزمانی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شكري، كديور، نقش و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.