پرسشنامه و مقیاس شکفتگی ۸ آیتم

سازنده ابزار:   مرادي سیاه افشادي، قاسمی و قمرانی (1394) براساس دینر 2008

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    7 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مرادي سیاه افشادي، قاسمی و قمرانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.