پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدلتن و میدگلی، ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   میدلتن و میدگلی، 1997

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: اهداف تبحری؛ اهداف رویکرد ـ عملکرد؛ اهداف اجتناب ـ عملکرد

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    تابع و رستگار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.