پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی (قربانیان و همکارن، ۲۰۱۴)

سازنده ابزار:   قربانیان و همکارن، 2014

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: اهداف و برنامه آموزشی ، مربی، برخورد با دانشجو، محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی

مقیاس/طیف:    3 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حشمتی و درویش پور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.