پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل ترک خدمت کارکنان (حبیبی، نجفی و نظری، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   حبیبی، نجفی و نظری، 1392

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    13 مولفه: احتمال پیشرفت؛ نفوذ در محل کار؛ معنی دار بودن کار؛ حس در جمع و گروه بودن؛ تضاد کار و خانواده؛ تعهد شغلی؛ شفافیت نقش؛ تعارض نقش؛ خواسته های کمی؛ رهبری منصفانه؛ فرسودگی شغلی؛ رضایت شغلی؛ تمایل به ترک.

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حبیبی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.