پرسشنامه موفقیت تحصیلی/آکادمیک (ولز، ۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   ولز، 2010

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    10 مولفه: مهارت هاي آکادمیک عمومی؛ کارآمدي مربی؛ تصمیم گیري شغلی؛ انگیزه خارجی براي آینده؛ اعتماد؛ تطابق شخصی ؛ خود- تنظیمی؛ اجتماعی شدن؛ انگیزه درونی یا علاقه مندي؛ فقدان اضطراب

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ادیب حاج باقری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.