پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی MSSS (ولترز، ۱۹۹۹)

سازنده ابزار:   ولترز، 1999

تعداد گویه/سوال:    28 -1

مولفه/زیر مقیاس:    5 راهبرد : ارتقاي علاقه؛ گفتگوي دروني درباره عملكرد؛ گفتگوي دروني درباره تسلط؛ خود پاداش دهي؛ كنترل محيط

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عباسی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.