پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه (گیب، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   گیب 2012

تعداد گویه/سوال:    108

مولفه/زیر مقیاس:    11 مولفه: چشم¬انداز، مأموريت و استراتژي دانشگاه ؛ حاكميت و ادارة دانشگاه؛ ساختار و طرح سازماني؛ چند رشته¬اي فرا رشته¬اي؛ قدرت نفوذ؛ مديريت ذي¬نفعان و ارزش¬هاي جامعه؛ دانش آموختگان؛ انتقال دانش؛ مركز رُشد، تأمين مالي مخاطرات در تمام شركت¬هاي مشتق از دانشگاه؛ بين المللي سازي؛ آموزش كارآفرينانه سرمايه گذاري.

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    صمدی میارکلائی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *