پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه (عبادی، تابانژاد، پازکیان و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   عبادی، تابانژاد، پازکیان و همکاران، ۱۳۹3

تعداد گویه/سوال:    46

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: مديريت مراقبت - مديريت فردي - صلاحيت عملي -دانش پژوهي - بيمار محوري

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    (عبادی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.