پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش (صیف، ثابت مهارلوئی، رستگار و همکاران، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   صیف، ثابت مهارلوئی، رستگار و همکاران، ۱۳۹۴ بر اساس 4 پرسشنامه استاندارد بوک و همکاران؛ چو و هو؛ کابرا و همکاران؛ و کنیت

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: نگرش به تسهیم دانش؛ هنجار ذهنی؛ کنترل رفتاری ادراک شده ؛ قصد استفاده از تسهیم دانش ؛ و اعتماد

مقیاس/طیف:    6

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی همگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    (صیف، و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.