پرسشنامه مدیریت استراتژیک (رامشگر مبارکه، ۱۳۹۲) براساس مدل هیل و جونز (۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   رامشگر مبارکه (1392) براساس مدل هیل و جونز (2007)

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: هدف گذاری، تحلیل محیطی، تنظیم استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رامشگر مبارکه

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.