پرسشنامه و مقیاس یادگیری خودراهبر (ویلیامسون، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   ويليامسون، 2007

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: آگاهي؛ راهبردهاي يادگيري؛ فعاليت هاي يادگيري؛ ارزشيابي؛ مهارت هاي بين فردي

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یوسفی و گردان شکن

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.