پرسشنامه و آزمون ادراک تعامل اجتماعی (گلاس و همکاران، ۱۹۸۲)

سازنده ابزار:   گلاس و همکاران، 1982

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: افکار مثبت و افکار منفی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    يزدخواستي ؛ هادیان؛ گنجی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.