پرسشنامه و مقیاس ناگویی هیجانی یا نارسایی خلقی تورنتو (بگی، پارکر و تیلور، ۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   بگی، پارکر و تیلور، 1994 ترجمه و اعتباریابی بشارت

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: دشواری در شناسایی احساسات؛ دشواری در توصیف احساسات؛ تفکر عینی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بشارت

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.