پرسشنامه رضایت مشتری بانک (خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   خدایاری فرد و همکاران، 1388

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: رضایت از کارکنان ؛ رضایت از محیط فیزیکی؛ موانع تجهیزاتی خدمت رسانی؛ موانع انسانی خدمت رسانی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    خدایاری فرد و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.