پرسشنامه تمایز یافتگی خود ۴۳ آیتم

سازنده ابزار:   برگرفته از اسکورن و فریدلندر 1998

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: واکنش پذیری عاطفی؛ گریز عاطفی؛ درهم آمیختگی بادیگران؛ جایگاه من

مقیاس/طیف:    6 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ثنائی و همکاران

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.