پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت (بیر، ۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   بیر، 2011

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: الف) اعتماد به خاموشسازی افکار و هیجانات پایدار ب) اعتماد به تفسیر هیجانات خود به عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله ج( اعتماد به تنظیم سلسله مراتب اهداف انعطافپذیر و عملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رحمانیان و واعظ موسوی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.