پرسشنامه آسیب های شغلی (دیباج و همکاران، ۱۳۸۴)

سازنده ابزار:   دیباج و همکاران 1384

تعداد گویه/سوال:    110

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: آسیب های درون فردی؛ آسیب های بین فردی؛ آسیب های فرا فردی

مقیاس/طیف:    10 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و همبستگی همگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    دیباج و همکاران

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.