پرسشنامه هوش موفق (گریگورنکو و استرنبرگ، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   گریگورنکو و استرنبرگ 2002

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: هوش تحلیلی؛ هوش خلاق؛ هوش عملی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    نگهبان سلامی و همکاران

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. برای کودکان فرم جداگانه دارد؟برای هوش موفق کودکان از کدام پرسشنامه باید استفاده شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.