پرسشنامه اضطراب امتحان (فریدمن ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   فریدمن 1997

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: تحقیر اجتماعی؛ خطای شناختی؛ تنیدگی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    باعزت و همکاران

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.