پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار ELW (کالشون و همکاران، ۲۰۱۱) ۲۳ آیتم

سازنده ابزار:   کالشون و همکاران، 2011

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: صداقت؛ تسهیم قدرت؛ رهنمود ها اخلاقی؛ انصاف

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همگرا و واگرا و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    زارعي متين و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.