پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI (هرشفیلد و همکاران، ۱۹۷۷)

سازنده ابزار:   هرشفیلد و همکاران، 1977

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: اتکاء عاطفی به دیگران ؛ فقدان اعتماد به خود ؛ تایید خود مختاری

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ثنایی و امینی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.