پرسشنامه سکوت سازمانی ۱۳ گویه ای برمبنای واکولا و بورادوس (۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   برمبنای واكولا و بورادوس (2005)

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: سکوت تدافعی؛ سکوت مطیع؛ سکوت نوع دوستانه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    صلواتي و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.