پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس IPC (لوینسون، ۱۹۷۲)

سازنده ابزار:   لوینسون، 1972

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- توضیحات پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    همزمانی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم کردن دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    گنجی ؛ سلیمان نژاد و شهرآراي

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.