پرسشنامه و شاخص کیفیت زندگی QLI (فرنز و پاور، ۱۹۸۴)

سازنده ابزار:   فرنز و پاور، 1984

تعداد گویه/سوال:    33+33

مولفه/زیر مقیاس:    2 بخش و 4 عامل: رضایت و اهمیت؛ سلامت و کارکرد، روانشناختی معنوی، اجتماعی اقتصادی، خانواده

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- توضیحات پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    رفیعی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.