پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان (بتائی، ۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   بتائی، 2011

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: - نفوذ گروههای مرجع- خرید با ریسک کمتر- راحت طلبی- لذت از چانه زنی- مصرف بر اساس طبقه- تنوع طلبی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    پارسا و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.