پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی PMQ (گیل و همکاران، ۱۹۸۳)

سازنده ابزار:   گیل و همکاران 1983

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: موفقیت، جو گروهی یا گروه گرایی، آمادگی، رهایی انرژی، عوامل موقعیتی، عوامل موقعیتی، دوست یابی و تفریح

مقیاس/طیف:    3درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    شفیع زاده

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.