پرسشنامه انگیزه ورزش EMI-2 (مارکلند و همکاران ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   مارکلند و همکاران 1993 و 1997

تعداد گویه/سوال:    51

مولفه/زیر مقیاس:    14 زیر مقیاس: مدیریت تنش، باززیست، خشنودی، چالش، بازشناسی اجتماعی، وابستگی، هم آوری، فشار بهداشتی، پرهیز از بیماری، سلامت مثبت، مدیریت وزن، ظاهر، توانایی، و چابکی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    محبی و محمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.