پرسشنامه و فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   گودمن، پرایس، راسموسن، 1989

تعداد گویه/سوال:    77

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس کلی افکار وسواسی و رفتارهای وسواسی و 15 بخش فرعی:1- وسواس پرخاشگرانه2- وسواس های آلودگی3- وسواس های جنسی4- وسواس های احتکار یا جمع آوری5- وسواس های مذهبی6- وسواس هایی دربارۀ تقارن و آراستگی7- وسواس های متفرقه8- وسواس جسمی9- رفتارهای وسواسی شستشو و نظافت10- رفتارهای وسواسی کنترل کردن11- آداب تکرار12- رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش13- رفتارهای وسواسی مربوط به نظم وترتیب14- رفتارهای وسواسی مربوط به احتکار یا جمع آوری 15- رفتارهای وسواسی متفرقه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    همگرایی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حيدري پهلويان ؛ ملكوتي؛ آزاد و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.