پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان (رضوی کلاته، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   رضوی کلاته، 1395

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: بی انگیزگی ؛ انگیزه درونی ؛ انگیزه بیرونی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رضوی کلاته

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.