پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات (لیو، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   لیو 2008

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: - موارد کیفی ملموس- اعتماد- پاسخگویی- اطمینان- همدلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    محمودی، سجادی و گودرزی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.