پرسشنامه و مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش (یاکووز، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   یاکووز / یاووز، 2005

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: مزایای کاربرد تکنولوژی در آموزش؛ تصورات در مورد کاربرد تکنولوژی در آموزش؛ عدم تأثیرگذاری تکنولوژی در آموزش؛ پیش بایست های کاربرد تکنولوژی در آموزش ؛اثربخشی تجهیزات تکنولوژی در آموزش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مشتاقی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.