پرسشنامه رفتار مراقبتی بیمار لارسون (Care-Q) 57 گویه

سازنده ابزار:   لارسون

تعداد گویه/سوال:    57

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: در دسترس بودن پرستار)6گویه(،توضیح دادن به بیمار)9گویه(،آسودگی جسمی و عاطفی بیمار)11گویه( ، پیش بینی نیازهاي بیمار)5گویه(، ارتباط توأم با اعتماد با بیمار)18گویه(، پایش و پیگیري بیمار)8گویه(

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    پاشایی و همکارن

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.