پرسشنامه نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان SNS (برنز و همکاران، ۲۰۰۶) بر طبق نظریه انتخاب گلاسر

سازنده ابزار:   برطبق نظریه انتخاب ویلیام گلاسر، ترجمه صاحبی

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: مقیاسLove (نیازبه محبت)، مقیاسFreedom (نیازبه آزادی)، مقیاسSurvive (نیازبه بقاء)، مقیاسPower (نیازبه قدرت)، مقیاسFun (نیازبه تفریح).

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    فتحی، رضاپور و شهرام یاقوتی ؛ بیژه ؛ گلاسر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.