پرسشنامه چابکی زنجیره تامین (دیگروت و همکاران، ۲۰۱۳)

سازنده ابزار:   دیگروت و همکاران 2013

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : درك تغییرات بازار و پاسخگویی به تغییرات بازار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    تیزرو و همکاران

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.